Mag'limatlar juklenbekde
«Socialli’q-ekonomikali’q pa’nler metodikasi’» kafedrasi’

«Socialli’q-ekonomikali’q pa’nler metodikasi’» kafedrasi’

Kafedra tariyxi’

Socialli’q-ekonomikali’q pa’nler metodikasi’» kafedrasi’ tariyxi’ da’slep  K.Ubaydullaev ati’ndag’i’ RPKQTQAI «Socialli’q pa’nler ha’m ruwxi’yli’q tiykarlari’» kafedrasi’ boli’p 2001-ji’li’ sho’lkemlestirildi. 2001-ji’li’ kafedrani’n’ birinshi basli’g’i’ boli’p tariyx ilimlerinin’ kandidati’ Iygilik Qosi’mbetov tayi’nlandi’. 2003-ji’li’ lawazi’mg’a tariyx ilimleri doktori’ B.Qochanov belgilendi. 2004-2005-ji’llari’ kafedrani’ tariyx ilimleri kandidati’ R.Kamalova basqardi’. 2006-2009-ji’llari’ kafedra basli’g’i’ boli’p B.Xudaybergenov xi’zmet ko’rsetti. 2009-ji’li’ mart ayi’nan baslap bul lawazi’mdi’ tariyx ilimleri kandidati’, docent R.Bawetdinov basqari’p kelmekte. O’zbekistan Respublikasi’ Ministrler Kabinetinin’ 2014-ji’l 15-avgusttag’i’ «Xali’q bilimlendiriwi xi’zmetkerlerin qayta tayarlaw ha’m qa’nigeligin artti’ri’w sistemasi’n ja’ne de jetilistiriw is-ilajlari’ haqqi’nda»g’i’  №234 sanli’ qarari’na tiykari’nda kafedra 2015-ji’l 1-yanvari’nan «Socialli’q-ekonomikali’q pa’nler» kafedrasi’ boli’p ataldi’. Prezidentimiz Sh.M.Mirzieyovtin’ 2017 yil 26 sentyabrdegi «Pedogog kadrlardi’, xali’q bilimlendiriw xizmetkerlerin qayta tayarlaw ha’m olardi’n’ qa’nigeligin artti’ri’w sistemasi’n ja’nede jetilistiriw haqqi’nda»g’i’  PQ-3289-sanli’ qarari’na tiykarlani’p A’jiniyaz ati’ndag’i’ NMPI jani’ndag’i’ xali’q bilimlendiriw xi’zmetkerlerin qayta tayarlaw ha’m olardi’n’ qa’nigeligin artti’ri’w aymaqli’q orayi’ boli’p qayta du’zildi xa’m “Socialli’q-ekonomikali’q pa’nler metodikasi’” kafedrasi’ ashi’ldi’.

Ha’zirgi waqi’tta kafedrada 9 shtat birligi bar. Kafedra basli’g’i’, 2 professor, 3 docent, 4 ag’a oqi’ti’wshi’, 2 oqi’ti’wshi’. Bu’gingi ku’nde tiykarg’i’ shtatta 9 adam jumi’s islemekte. Olardan, 2 ilim doktori’, professor M.Sh.Qdrniyazov, E.Kuti’baeva, 4 ilim kandidati’: docent R.Bawetdinov, T.Qallibekov,T.Qudiyarova S.Sulaymanov  4 ag’a oqi’ti’wshi’ T.Uzaqbergenova,T.Ganiev, A.Shrazov, N. Tlewmuratova, 2 oqi’ti’wshi’ B.Bekniyazov, G.Allamuratovlar ilimiy metodikali’q iskerlik  penen shug’i’llani’p ati’r. O’zinin’ jumi’s xi’zmetin sho’lkemlestiriw ha’m ali’p bari’wda kafedra O’zbekstan Respublikasi’ Prezidenti qararlari’, Bilimlendiriw haqqi’ndag’i’ ni’zam, Kadrlar tayarlaw Milliy bag’dardarlamasi’ basshi’li’qqa aladi’.

KAFEDRANI’N’ ISKERLEGI TO’MENDEGI BAG’DARLARDAN IBARAT:

•        Ja’miyetlik pa’nler oqi’ti’wshi’lari’ni’n’ qa’nigeligin artti’ri’w (Tariyx, Milliy ideya ha’m ruwxi’yli’q tiykarlari’, Ma’mleket ha’m huqi’q tiykarlari’, Ekonomikali’q bilim tiykarlari’);

•        Ja’miyetlik pa’nler oqi’ti’wshi’lari’n tiyisli pa’n bag’dari’ boyi’nsha qayta tayarlaw (Uqsas qa’nigelik boyi’nsha qayta tayarlaw)

  Ha’zirgi waqi’tta kafedrada innovacion texnologiyalardi’ oqi’w processine engiziwge ayri’qsha di’qqat qarati’lg’an. Kafedra oqi’ti’wshi’lari’ oqi’ti’wdi’n’ aktiv ha’m interaktiv formalari’n a’meliyatta ken’nen qollani’w bag’dari’nda ken’ ko’lemli jumi’slar ali’p bari’li’p, mektep bag’darlamasi’ tiykari’nda sabaqlardi’ sho’lkemlestiriw boyi’nsha, metodikali’q ko’rsetpe, usi’ni’s tayarlani’li’p kelinbekte.

ILIMIY HA’M METODIKALI’Q JUMI’SLAR

Kafedra jobasi’ ha’m professor-oqi’ti’wshi’lardi’n’ jeke jobalari’ tiykari’nda 2017-ji’l  dawami’nda to’mendegi jumi’slar ori’nlandi’. Kafedra professor-oqi’ti’wshi’lari’ ta’repinen 1 monografiya, 2 oqi’w qollanba, 18  metodikali’q qollanba, 46  metodikali’q usi’ni’slar tayarlandi’. Rejedegi ha’m rejeden ti’s  12 oqi’w-seminari’ ha’m ilimiy-a’meliy konferenciyalar, 31 ma’rtebe ruwxi’y-ag’arti’wshi’li’q jumi’slari’ o’tkerildi.

JAK dizimindegi jurnallarga 28 maqala tapsi’ri’li’p, solardan 14 maqala jurnallarda ja’riyalandi’. Xali’q-arali’q ha’m Respublika ko’leminde o’tkerilgen ilimiy-a’meliy  konferenciyalarda  24  tezis (solardan 1 ewi xali’q-arali’q)  jari’q ko’rdi.

RUWXI’Y-AG’ARTI’WShI’LI’Q JUMI’SLAR

    Ruwxi’y-ag’arti’wshi’li’q jumi’slar kafedra turmi’si’nda u’lken ori’n iyelemekte. Kafedra professor-oqi’ti’wshi’lari’ ta’repinen turaqli’ tu’rde ilim xa’m ma’deniyat iskerlerinin’ qa’nigelikti arti’ri’w kurslari’ ti’n’lawshi’lari’ menen ushi’rasi’wlari’ sho’lkemlestiriledi. Soni’n’ menen birgelikte, belgili sa’nelerge bag’i’shlang’an ilimiy-a’meliy konferenciyalar o’tkerilmekte. Mi’sali’:  O’zbekistan  Respublikasi’ Prezidenti Sh.M.Mirziyoevti’n’  2017-ji’l 19-sentyabrde Birlesken Milletler Sho’lkemi  Bas  Assambleyasi’ni’n’ 72-sessiyasi’nda shi’g’i’p so’ylegen  so’zinin’ a’hmiyetine bag’i’shlang’an ilimiy-a’meliy a’njuman, Sh.Rashidovti’n’ 100 ji’lli’g’i’na bag’i’shlag’an ushrasi’w, O’zbekstan Respublikasi’ Konstituciyasi’ qabi’l etilgen ku’ninin’ jigirma bes  ji’lli’g’i’ bayrami’ mu’na’sibeti menen o’tkerilgen ushi’rasi’wlar, Berdaq shayi’rdi’n’ 190 ji’lli’g’i’ ken’ ko’terin’kilik penen o’tkizildi.

ILIMIY-IZERTLEW JUMI’S

2010 ji’li’ Institut Ilimiy Ken’esi ta’repinen T. Uzaqbergenovani’n’  «Историческая этнография Каракалпаков по данном археологии»,  2014-ji’li’ Bas Ilimiy Metodikali’q oray ta’repinen B.Bekniyazov  Xorazmshohlar-Anushtaginlar davrida Xorazm moddiy madaniyati tarixi (XI-XIII asrlar boshi); atamasi’nda G.Allamuratovti’n’ «История повседневной жизни Каракалпакстана (1941-1945 гг.)», 2017-ji’li’ N.Tlewmuratova  Qoraqalpog’istonning madaniyat tarixi  (XX-XXI asr boshi)  kandidatli’q dissertaciyalar PD temalari’ tasti’yi’qlandi’ Bu’gingi ku’nge kelip olardi’n’ ilimiy jumi’slari’ juwmaqlani’w qarsan’i’nda turi’pti’.

www.kkrmoi.uz
Barcha huquqlar amaldagi qonunchilikka binoan himoyalangan.