Ma'lumot yuklanmoqda
Metodist maktabi

Узлуксиз методик хизматни яхшилашда «Методист мактаблари» фаолияти натийжавийлигини таъминлаш  йўлида тизим олдида турган вазифалар  ҳақида

Мустақиллик йилларда таълим-тарбия сифати ва сомарадорлигини ошириш орқали интеллектуал ривожланган , мустақил фикри ҳамда фаол фуқаролик позициясига эга бўлган шахсни тарбиялаш Ўзбекстан давлат сиёсатининг устувор йўналишларида бири сифатида белгиланди.Айниқса ,ўқитувчиларнинг зомавий талаблар асосида яратилган шариятлардан самарали фойдаланиб, дарсларни илғор педагогик ҳамда ахборот-коммуникация технологиялари асосида ташкил этиши таълим-тарбия сифатини кафолатлайди. Ўқитувчининг педагогика ҳамда ўз фанини ўқитиш соҳасидаги янгиликлардан, илғор педагогик ҳамда ахборот коммуникация технологиялари асосида ташкил этиши таълим-тарбия сифатини кафолатлайди.Ўқитувчининг педагогика ҳамда ўз фанини ўқитиш соҳасидаги янгиликлардан, илғор иш тажрибалардан хабардорлиги узлуксиз методик хизмат тизимида фаолият кўрсатаётган методистлар орқали амалга оширилади.  Жумладан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 24 декабрдаги «Халқ таълими муассалари педагогик ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш бўйича базавий таъриф ставкалари миқдорларига ўзгартириш киритиш ҳақида»362-сонли қарори ҳамда Халқ таълим вазирлигининг2014 йил 19 декабрьдаги «Халқ таълими тизимида методистлар, таълим муассасалари дефектологи ва ўқитувчи-логопедларнинг такомиллаштирилган лавозим мажбуриятлари ҳамда уларнинг фаолиятини баҳолаш мезонларини тасдиқлаш тўғрисида»ги 346-сонли буйруғи, 2015 йил 25-февралдаги ( 02-492 сонли)  Халқ таълими тизимида фаолият кўрсатаётган методистлар сифат таркибини яхшилаш ,кадрлар салоҳиятини ошириш уларнинг фаолияти самарадорлигини ривожлантиришга қаратилган ўкувларни ташкил этиш,методистлар фаолияти диагностикасини ўтказиш мақсадида  вазирликнинг 2015 йил 31 январдаги 1-сонли ҳайъат йигилиши қарори ҳамда 2015йил  24 февралдаги  «Таълим муассаларига методик хизмат курсатиш самародорлигини ошириш туғрисида» 47-сонли бўйруғи қабул қилинди   шулар жумласидан  Қорақалпоғистон Республикаси халқ таълими ходимлари қайта таёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институтида 2015 йил 27 февралда 12- сонли бўйруғи қабул қилинди.Методистлар учун юқори савияда уқувлари ташкил этилди. «Методист мактаби» хоналари (325,440 хона) ҳамда шарт-шароитлар (компьютер, принтер, сканер ,видеопроектор ,экран,интернет, электрон доска) яратилди.

Методист мактаби ўқувлари ташкил этилиб махсус жадвал асосида ўқувлар ташкиллаштирилиб келинган. Тегишли фанлар кесимида туман фан методистлари кафедралар томонидан ўқитилиб боради, ёрдамлар берилди. Шунингдек, методистларнинг эҳтиёжлари аниқланиб, жорий йилнинг режасига қўчимшалар киритилди. Методистларга  ДТС ва ўқув дастурини такомиллаштириш бўйича ва компетенцияларни шакллантиришда қўлланиладиган самарали метод ва усуллар бўйича берилган таклиф ҳамда хулосаларни ҳар бир фан йўналишида кафедраларда натижаларини умумлаштириб, таҳлилий материаллар тайёрлаб таълим муассасасига амалий методик ёрдам тақдим этилмоқда. Тажриба-тадқиқот жараёнига фаол иштирок этаётган ва иш натижаларига кўра изланувчан ва ташаббускор экспериментатор ўқитувчиларнинг илғор иш тажрибаларини белгиланган тартибда оммалаштириш ва рағбатлантириш ишларини янада ривожлантириш учун уларнинг яхши дарс ишланмалари   “Педагог минбари” журналига pedagog_minbari@umail.uz , ZiyoNET.uz сайтларига юклатилди. Ўқувчиларда компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган ДТС, ўқув дастурлари, режаларини тажриба-тадқиқот ишларини янада ривожлантириш мақсадида  uzedu.uz, rtm.uz, markaz.uz  сайтларидан олиб самарали фойдаланмоқдалар.

Тизимда фаолият кўрсатаётган методистларнинг касбий салоҳиятини доимий ҳамда тизимли равишда ошириш дунёнинг ривожланган мамлакатларида ҳамда мамлакатимизда педагогика сохасида амалга оширилаётган янгиликларни уларга етказиш,таълим-тарбия сифатини ошириш йуналишидаги илғор иш тажрибаларини тезкорлик билан оммалаштириш мақсадида “Масофавий методик хизмат” фаолияти йўлга қўйилди. Жумладан, институтнинг ишонч телефони ва малака ошириш курслари тингловчилари ва методистлари   билан эркин мулоқот  мақсадида форум киргизилди. Узлуксиз методик хизматни яхшилашда «Методист мактаблари» фаолияти натийжавийлигини таъминлаш  йўлида тизим олдида турган вазифалар  республикамизнинг  таълим муассасаларида фаолият кўрсатаётган ёш истиқбалли педагог ходимларга замонавий педагогик технологиялар ва интерфаол усулларни ўрганиш ,педагогика ва психология фанларига оид билимларини янада мустаҳамлаш ва олган билимларини ўқув –тарбия жараёнига олишларига эришиш, шунингдек,уларга педагогик маҳорат сирларини очиб бериш, педагогик ва ахборот технологияларни амалиётга жорий этишда педагог-ўқитувчиларинингкасбий малакаси ва мақаратини оширишга амалий ёрдам курсатиш.Ўқув- тарбия ишлари самарадорлигини оширишда методик хизматга оид йўналишларни белгилаш,  «Онлайн методик хизмат» видеоконференциялар ,педагогик сайтлар ва чатлар орқали , «Масофавий методик хизмат» видео ўқув оркали фаолиятин ривожлантириш . Илғор иш тажрибаларини оммалаштириш ҳамда уларга амалий ёрдам беришга йўналтирилган «Методист» журналин ташкил этиш.

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим ўқувчиларда мустақил фикирлаш, фаол фуқаролик  позициясига эга булиш, ташаббускорлик, медиаресурслар ва АКТ ўз фаолиятида оқилона фойдалана олиш, онгли равишда касб-ҳунар танлаш кўникмаларини шакиллантириш натижасида таълим сифати ошади.Демак юқаридагилардан шундай хулоса қилиш лозимки, методист фақат фан назарияси бўйича мутахассис бўлиб қолмасдан, балки таълим-тарбия бериш  методларини ўрганувчи , ишлаб чиқувчи ва амалиётга  жорий этувчи  педагог хисобланади .Мазкур соҳада ўқув-тарбия бериш жаранини аниқ тасавур қилиш, яратилган  ғояларни,  янгиликларни амалиётга самарали жорий этиш йўлларини билиш талаб этилади.

 Методистларнинг касбий махоратини ошириш, методик хизматнинг турли шаклларини жорий этиш юзасидан вазирликнинг комплекс чора-тадбирлари ишлаб чикилиб, амалиётга жорий этилмокда  Узи бириктирилган йуналиши буйича укитувчи (тарбиячи)лари, таълим муассасаларининг «Энг яхши таълим муассасаси веб-сайти», “Энг яхши укитувчи веб-сайти”, “Энг яхши электрон ахборот таълим ресурси” курик-танловида иштирок этишини таъминлаш ва уларни тайёрлаш. таълим-тарбияни ривожлантиришга, мазкур фанларнинг укитилиши сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, укувлар, курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошкалар Давлат таълим стандартлари талабларига мослиги даражасини аниклаш мониторинги  натижаларини урганиб тахлил килади, аникланган камчиликларни тулдиради.Компьютер техникасидан фойдаланиш куникмасини шакллантириб, бу борадаги махоратини ошириш, электрон дарсликлар, матн мухаррирлари, “ZiyoNet” ахборот таълим порталига жойланган маълумотлардан самарали фойдаланиш кабилардир. Методистлар ва мутахассислар томонидан яратиладиган методик тавсиялар укувчиларнинг давлат таълим стандартида ва укув дастурида белгилаб берилган билим, куникма ва малакаларни узлаштиришга ёрдам берувчи, укув-тарбия жараёни самарадорлигини оширишга хизмат киладиган воситалардан бири хисобланади.Таълим олиш жараёнида укувчиларда комил инсон фазилатларини, одоб-ахлок асосларини шакллантириш, укувчиларда ватанпарварлик ва миллий гурур хиссини шакллантириш, дарсликда келтириладиган хамма далиллар илмий асосланган, ишончли ва аник, булиши, вокеа- ходисалар узаро богланиш ва ривожланишда ёритилиши,дарсликдаги материалларда укувчилар учун тушунарли ва кизикарли булишини, содда ва равон тилда ёзилганлиги. Материалларнинг кундалик турмуш ва хаёт билан алокадорликда берилиши, миллий хусусиятлар ва махаллий шароитнинг хисобга олинганлиги, кишлок ва шахар хаёт тарзининг ёритилиши.

Тарихий илмий материалларга, фан тарихи ва миллий меросга асосланиши, фан тараккиётига хисса кушган буюк алломалар ва олимлар хакида маълумотларнинг берилиши, укувчининг ривожланиш даражасига, олдинги билимларига ва хаётий тажрибасига таяниши ва мос булиши.

Илмий далиллар, фаразлар, назариялар, таърифлар, маълум мантикий тизимда изчил баён килиниш.

Укитиш баъзан фактларни кузатишдан бошланиши, кейин эса, хусусийдан умумийга, аникдан мавхумга утиши, бошка холларда эса мавхумдан муайян тушунча ва фактларга утиши тарзида амалга оширилиши.

Методик тавсияда келтирилган материалларнинг курсатмалиликка ва ходисалар ривожининг ички ва ташки мантикийлигига асосланган булиши, укувчиларда туFри тасаввур ва тушунчаларни шакллантиришга ёрдам берувчи зарур суратлар, схемалар, чизмалар каби кургазмали иллюстрацияларнинг булиши, безаклар укувчи диккатини узига тортадиган булиши ва укувчининг узлаштиришига ёрдам бериши, рангларнинг уз жойида ва зарурий минимал меъёрда ишлатилиши, укитишнинг кейинги боскичларида олинган билимларни куллаш ва мустахкамлаш, укувчиларнинг билимларни пухта эгаллашлари учун дарсликда механик тарзда эслаб колишга эмас, фаол фикрлашга, урганилганларнинг маъносини укиб олишга каратилган машклар булиши, билимларни назорат килиш учун мулжалланган савол намуналарининг берилиши.

Укувчиларнинг индивидуал, ёш ва психологик хусусиятларини ва билим даражасини хисобга олиш.

Таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлиги ,укувчи шахсини тугри ва тадрижий равишда шаклланиб бориши, фаннинг юкори чуккилари сари огишмай интилиб бориши ва онгининг шаклланишига мувофик тарзда фан ютукларини узлаштириб бориши, такрорловчи ва умумлаштирувчи материалларнинг берилиши,методист мактаблари  фаолияти натийжавийлигини таъминлаш  йўлида тизим олдида турган вазифаси.

 

www.kkrmoi.uz
Barcha huquqlar amaldagi qonunchilikka binoan himoyalangan.